கிழக்கு கோதாவரி, ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிழக்கு கோதாவரி : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,770
+150.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,620 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,670 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,670 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,660 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,660 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,350 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,290 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,470 +500.00
20 நவம்பர் 2023 60,970 -30.00
19 நவம்பர் 2023 61,000 +0.00
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,620
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,860
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,947
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,960
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,620
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,430
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,640
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,291
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,590
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,080
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,640
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,380
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,014
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,590
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,620
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,390
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,049
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,430
கிழக்கு கோதாவரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,530
கிழக்கு கோதாவரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிழக்கு கோதாவரி : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,780.00
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,570 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,280 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,270 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,260 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,260 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,240 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,110 -460.00
21 நவம்பர் 2023 73,570 +560.00
20 நவம்பர் 2023 73,010 -460.00
19 நவம்பர் 2023 73,470 +0.00
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,570
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,210
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,506
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,500
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,570
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,060
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,830
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,706
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,890
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,850
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,950
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,880
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,306
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,940
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,890
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,520
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,000
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,178
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,170
கிழக்கு கோதாவரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,520
கிழக்கு கோதாவரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை