மேற்கு இம்பால், மணிப்பூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேற்கு இம்பால் : தங்க வீதம்

14 ஜூலை 2024
73,750
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 73,750 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,740 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,760 +620.00
10 ஜூலை 2024 73,140 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,870 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,770 -700.00
07 ஜூலை 2024 73,470 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,460 +10.00
05 ஜூலை 2024 73,450 +700.00
04 ஜூலை 2024 72,750 -10.00
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,760
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,960
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,070
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 72,030
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 73,750
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,370
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,410
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,012
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,060
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,960
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,910
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 71,070
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,603
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 71,070
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,060
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,300
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,550
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,609
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,550
மேற்கு இம்பால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,840
மேற்கு இம்பால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேற்கு இம்பால் : வெள்ளி வீதம்

14 ஜூலை 2024
93,490.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 93,490 +0.00
12 ஜூலை 2024 93,490 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,520 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,350 +50.00
09 ஜூலை 2024 93,300 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,950 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,910 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,900 +10.00
05 ஜூலை 2024 93,890 +1,640.00
04 ஜூலை 2024 92,250 -30.00
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,520
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,970
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,885
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,970
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 93,490
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,370
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,550
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,851
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,150
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,810
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,700
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,310
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,579
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,450
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,140
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,370
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,990
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,106
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,990
மேற்கு இம்பால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,160
மேற்கு இம்பால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை