ஜபல்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜபல்பூர் : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
57,700
-230.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 57,930 -760.00
26 செப்டம்பர் 2023 58,690 -230.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,920 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,180 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,180 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,170 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,050 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,610 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,450 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,450 +240.00
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,610
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,930
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,145
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,540
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 57,930
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,590
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,360
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,017
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,400
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,500
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,080
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,320
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,285
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,320
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,080
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,240
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,200
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,193
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,240
ஜபல்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,320
ஜபல்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜபல்பூர் : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
70,490.00
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 70,590 -1,150.00
26 செப்டம்பர் 2023 71,740 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,080 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,290 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,290 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,280 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,020 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,170 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,500 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,490 +420.00
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,910
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,590
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,511
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,900
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 70,590
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,480
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,960
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,141
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,130
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,480
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,490
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,990
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,689
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,990
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,570
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,050
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,360
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,520
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,770
ஜபல்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,980
ஜபல்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை