ஜம்தாரா, ஜார்க்கண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜம்தாரா : தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
48,870
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 48,870 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,870 -70.00
13 ஜனவரி 2022 48,940 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,820 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,580 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,580 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,580 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,580 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,580 -580.00
06 ஜனவரி 2022 49,160 +70.00
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,240
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,580
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,852
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,020
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 48,870
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,800
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,520
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,178
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,730
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,020
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,480
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,110
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,368
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,760
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,710
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,340
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,425
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
ஜம்தாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,100
ஜம்தாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜம்தாரா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
63,390.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 63,390 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,390 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,320 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,550 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,100 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,040 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,860 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,860 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,860 -1,850.00
06 ஜனவரி 2022 63,710 +10.00
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,150
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,860
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,959
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,630
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 63,390
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,000
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,630
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,102
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,110
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,630
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,740
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,100
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,227
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,060
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,100
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,710
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,434
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
ஜம்தாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,470
ஜம்தாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை