அகர்தலா, திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அகர்தலா : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,640
+10.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,630 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,440 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,620 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,580 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,580 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,570 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,840 -330.00
29 நவம்பர் 2023 63,170 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,820 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,870 +10.00
அகர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,580
அகர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,440
அகர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,070
அகர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,570
அகர்தலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,630
அகர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,170
அகர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 60,050
அகர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,265
அகர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,160
அகர்தலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,840
அகர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,620
அகர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,820
அகர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,478
அகர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,780
அகர்தலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,280
அகர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,830
அகர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,570
அகர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,194
அகர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,770
அகர்தலா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,770
அகர்தலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அகர்தலா : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,610.00
-270.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,880 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,480 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 76,240 -1,820.00
03 டிசம்பர் 2023 78,060 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 78,050 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 78,050 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,630 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,480 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,810 +1,300.00
27 நவம்பர் 2023 74,510 +0.00
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 78,060
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,880
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,793
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 78,050
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,880
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,630
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,430
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 73,023
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,730
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,630
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,290
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 67,040
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,930
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 70,110
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 72,080
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,190
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,100
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,519
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,180
அகர்தலா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 70,110
அகர்தலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை