வர்தா, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

வர்தா : தங்க வீதம்

24 மார்ச் 2023
59,940
+180.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 59,760 +830.00
22 மார்ச் 2023 58,930 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,790 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,630 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,570 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,570 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,560 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,150 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,470 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,590 -130.00
வர்தா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,760
வர்தா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,960
வர்தா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,258
வர்தா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,890
வர்தா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 59,760
வர்தா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,830
வர்தா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,460
வர்தா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,418
வர்தா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,830
வர்தா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,860
வர்தா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,200
வர்தா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
வர்தா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,400
வர்தா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
வர்தா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,110
வர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,070
வர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,420
வர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,385
வர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
வர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,040
வர்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

வர்தா : வெள்ளி வீதம்

24 மார்ச் 2023
70,830.00
+560.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 70,270 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,300 +840.00
21 மார்ச் 2023 68,460 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,820 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,660 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,650 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,650 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,580 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,330 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,910 +330.00
வர்தா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,270
வர்தா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,850
வர்தா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,669
வர்தா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,450
வர்தா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 70,270
வர்தா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,400
வர்தா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,660
வர்தா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,365
வர்தா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,970
வர்தா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,570
வர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,860
வர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,990
வர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,871
வர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,300
வர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,930
வர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,700
வர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,990
வர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,865
வர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
வர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,300
வர்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை