ஜங்கான், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜங்கான் : தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
73,530
-960.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 74,490 +80.00
17 ஜூலை 2024 74,410 -160.00
16 ஜூலை 2024 74,570 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,770 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,560 +10.00
13 ஜூலை 2024 73,550 +0.00
12 ஜூலை 2024 73,550 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,570 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,950 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,680 +100.00
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,570
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,770
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,234
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,840
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 74,490
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,170
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,230
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,821
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,870
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,770
ஜங்கான் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,710
ஜங்கான் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,880
ஜங்கான் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,412
ஜங்கான் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,880
ஜங்கான் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,870
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,110
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,360
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,420
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,360
ஜங்கான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,650
ஜங்கான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜங்கான் : வெள்ளி வீதம்

19 ஜூலை 2024
89,680.00
-2,260.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 91,940 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,110 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,940 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,790 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,250 +0.00
13 ஜூலை 2024 93,250 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,240 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,270 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 93,110 +60.00
09 ஜூலை 2024 93,050 +350.00
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,270
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,730
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,687
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,730
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 91,940
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,120
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,320
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,613
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,910
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,570
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,440
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,100
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,344
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,240
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,900
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,150
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,790
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,889
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,790
ஜங்கான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,950
ஜங்கான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை