கமரெட்டி, தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கமரெட்டி : தங்க வீதம்

04 மார்ச் 2024
63,780
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 63,780 +0.00
02 மார்ச் 2024 63,780 +10.00
01 மார்ச் 2024 63,770 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,700 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,380 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,470 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,310 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,470 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,460 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,460 +360.00
கமரெட்டி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,780
கமரெட்டி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,770
கமரெட்டி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,777
கமரெட்டி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,770
கமரெட்டி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 63,780
கமரெட்டி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,980
கமரெட்டி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,490
கமரெட்டி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,303
கமரெட்டி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,980
கமரெட்டி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,700
கமரெட்டி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,490
கமரெட்டி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,700
கமரெட்டி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,479
கமரெட்டி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,490
கமரெட்டி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,770
கமரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,800
கமரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,170
கமரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,609
கமரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,370
கமரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,360
கமரெட்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கமரெட்டி : வெள்ளி வீதம்

04 மார்ச் 2024
72,320.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 72,320 +10.00
02 மார்ச் 2024 72,310 +0.00
01 மார்ச் 2024 72,310 +1,020.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,290 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,170 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,530 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,780 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,790 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,780 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,780 +230.00
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,320
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,310
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,313
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,310
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 72,320
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,440
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,170
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,035
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,440
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,290
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,460
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,980
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,271
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,460
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,450
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,810
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,450
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,662
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,800
கமரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,420
கமரெட்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை