முர்ஷிதாபாத், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

முர்ஷிதாபாத் : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,450
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,550 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,330 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,340 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,260 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 48,980 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,240 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,090 +10.00
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 48,980
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,310
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,114
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,350
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,550
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,580
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,590
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,650
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,160
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,590
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,350
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,900
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,227
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,350
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,210
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,470
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,880
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,793
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,880
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,350
முர்ஷிதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

முர்ஷிதாபாத் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,450.00
-610.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,060 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,880 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,670 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,670 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,280 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,280 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,280 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,280 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 62,950 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,110 -60.00
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,060
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,940
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,246
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,940
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,060
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,740
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,680
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,652
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,310
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,680
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,710
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,090
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,418
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,710
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,420
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,740
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,520
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,895
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,640
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,710
முர்ஷிதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை