குல்கம், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குல்கம் : தங்க வீதம்

24 மே 2024
71,840
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 71,840 -1,540.00
22 மே 2024 73,380 -960.00
21 மே 2024 74,340 -380.00
20 மே 2024 74,720 +650.00
19 மே 2024 74,070 +10.00
18 மே 2024 74,060 +0.00
17 மே 2024 74,060 +800.00
16 மே 2024 73,260 -130.00
15 மே 2024 73,390 +800.00
14 மே 2024 72,590 +470.00
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,720
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,890
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,555
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,890
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 71,840
குல்கம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,120
குல்கம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,370
குல்கம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,430
குல்கம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,370
குல்கம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,660
குல்கம் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,150
குல்கம் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,780
குல்கம் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,014
குல்கம் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,780
குல்கம் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,750
குல்கம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,990
குல்கம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,500
குல்கம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,312
குல்கம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,990
குல்கம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,710
குல்கம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குல்கம் : வெள்ளி வீதம்

24 மே 2024
90,500.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 90,500 -2,650.00
22 மே 2024 93,150 -1,740.00
21 மே 2024 94,890 -780.00
20 மே 2024 95,670 +4,350.00
19 மே 2024 91,320 +10.00
18 மே 2024 91,310 +0.00
17 மே 2024 91,310 +3,840.00
16 மே 2024 87,470 +370.00
15 மே 2024 87,100 +1,540.00
14 மே 2024 85,560 +570.00
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,670
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,110
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,603
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,250
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 90,500
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,160
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,800
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,900
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,800
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,960
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,810
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,320
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,667
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,320
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,270
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,450
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,180
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,045
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,450
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,300
குல்கம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை