குல்கம், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குல்கம் : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,810
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,600 -340.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 51,940 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,660 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,660 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,650 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,650 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,380 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,280 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,320 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,310 +400.00
குல்கம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,740
குல்கம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,530
குல்கம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,194
குல்கம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,530
குல்கம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,600
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,430
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,580
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,073
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,790
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,580
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,000
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,460
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,165
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,130
குல்கம் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,010
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,060
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,130
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,997
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,550
குல்கம் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,200
குல்கம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குல்கம் : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,200.00
+80.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 57,120 -830.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 57,950 -1,590.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,540 +10.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,530 +0.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,530 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,520 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,570 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,140 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,260 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,250 +1,670.00
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,540
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,120
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,486
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,440
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 57,120
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,960
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,780
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,106
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,800
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,800
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,900
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,550
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,579
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,660
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,550
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,520
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,230
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,014
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,520
குல்கம் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,440
குல்கம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை