சர்கி தாத்ரி, ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சர்கி தாத்ரி : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
56,830
-910.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,740 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,810 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,090 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,980 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,180 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,180 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,050 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,180 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,170 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,120 +70.00
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,810
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,740
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,775
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,810
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,740
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,180
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,030
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,384
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,030
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,090
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,060
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,400
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,371
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,800
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,020
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,170
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,220
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,138
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,570
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,830
சர்கி தாத்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சர்கி தாத்ரி : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
68,130.00
-2,250.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,380 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,950 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,910 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,670 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,400 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,400 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,390 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,800 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,790 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,600 +480.00
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,380
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,950
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,165
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,950
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,380
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,850
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,970
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,852
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,280
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,910
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,680
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,970
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,846
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,150
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,280
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,250
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,410
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,302
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,950
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,250
சர்கி தாத்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை