சர்கி தாத்ரி, ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சர்கி தாத்ரி : தங்க வீதம்

22 மே 2024
74,190
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 74,190 -380.00
20 மே 2024 74,570 +650.00
19 மே 2024 73,920 +10.00
18 மே 2024 73,910 +0.00
17 மே 2024 73,910 +800.00
16 மே 2024 73,110 -130.00
15 மே 2024 73,240 +800.00
14 மே 2024 72,440 +460.00
13 மே 2024 71,980 -870.00
12 மே 2024 72,850 +10.00
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,570
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,750
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,404
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,750
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 74,190
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,970
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,240
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,287
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,240
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,520
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,020
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,650
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,882
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,650
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,610
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,870
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,380
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,188
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,870
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,590
சர்கி தாத்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சர்கி தாத்ரி : வெள்ளி வீதம்

22 மே 2024
94,710.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 94,710 -770.00
20 மே 2024 95,480 +4,340.00
19 மே 2024 91,140 +10.00
18 மே 2024 91,130 +0.00
17 மே 2024 91,130 +3,830.00
16 மே 2024 87,300 +370.00
15 மே 2024 86,930 +1,540.00
14 மே 2024 85,390 +570.00
13 மே 2024 84,820 -110.00
12 மே 2024 84,930 +10.00
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,480
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,950
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 85,910
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,090
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 94,710
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,000
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,650
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,738
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,650
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,800
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,660
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,170
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,519
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,170
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,120
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,310
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,040
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,904
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,310
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,160
சர்கி தாத்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை