போர்பந்தர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போர்பந்தர் : தங்க வீதம்

27 மே 2024
71,980
+380.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 71,600 +10.00
25 மே 2024 71,590 +0.00
24 மே 2024 71,590 -220.00
23 மே 2024 71,810 -1,540.00
22 மே 2024 73,350 -960.00
21 மே 2024 74,310 -380.00
20 மே 2024 74,690 +650.00
19 மே 2024 74,040 +10.00
18 மே 2024 74,030 +0.00
17 மே 2024 74,030 +800.00
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,690
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,860
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,414
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,870
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 71,600
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,090
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,350
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,401
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,350
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,630
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,120
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,760
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,988
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,760
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,720
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,970
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,480
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,286
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,970
போர்பந்தர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,690
போர்பந்தர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போர்பந்தர் : வெள்ளி வீதம்

27 மே 2024
92,000.00
+1,270.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 90,730 +10.00
25 மே 2024 90,720 +10.00
24 மே 2024 90,710 +240.00
23 மே 2024 90,470 -2,640.00
22 மே 2024 93,110 -1,750.00
21 மே 2024 94,860 -770.00
20 மே 2024 95,630 +4,350.00
19 மே 2024 91,280 +0.00
18 மே 2024 91,280 +10.00
17 மே 2024 91,270 +3,830.00
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,630
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,080
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 87,067
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,220
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 90,730
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,130
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,770
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,868
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,770
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,930
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,780
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,290
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,638
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,290
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,240
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,420
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,150
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,017
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,420
போர்பந்தர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,270
போர்பந்தர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை