மாண்ட்லா, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மாண்ட்லா : தங்க வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
58,920
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 58,920 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,180 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,180 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,170 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,050 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,610 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,450 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,450 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,210 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,200 +0.00
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,610
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,770
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,212
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,540
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 58,920
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,590
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,360
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,017
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,400
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,500
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,080
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,320
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,285
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,320
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,080
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,240
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,200
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,193
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,240
மாண்ட்லா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,320
மாண்ட்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மாண்ட்லா : வெள்ளி வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
72,080.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 72,080 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,290 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,290 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,280 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,020 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,170 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,500 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,490 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,070 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,060 +0.00
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,910
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,800
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,618
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,900
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 72,080
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,480
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,960
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,141
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,130
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,480
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,490
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,990
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,689
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,990
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,570
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,050
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,360
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,520
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,770
மாண்ட்லா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,980
மாண்ட்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை