பாகல்கோட், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாகல்கோட் : தங்க வீதம்

30 மே 2023
60,120
+420.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 59,700 +90.00
28 மே 2023 59,610 +0.00
27 மே 2023 59,610 +0.00
26 மே 2023 59,610 -90.00
25 மே 2023 59,700 -370.00
24 மே 2023 60,070 -390.00
23 மே 2023 60,460 -20.00
22 மே 2023 60,480 -120.00
21 மே 2023 60,600 +0.00
20 மே 2023 60,600 +10.00
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,630
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,610
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,586
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,060
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 59,700
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,280
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,570
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,292
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,570
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,060
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,810
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,010
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,832
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,930
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,570
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,870
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,500
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,462
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,870
பாகல்கோட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,900
பாகல்கோட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாகல்கோட் : வெள்ளி வீதம்

30 மே 2023
71,270.00
+40.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 71,230 -180.00
28 மே 2023 71,410 +10.00
27 மே 2023 71,400 +0.00
26 மே 2023 71,400 +1,080.00
25 மே 2023 70,320 -830.00
24 மே 2023 71,150 -1,090.00
23 மே 2023 72,240 -570.00
22 மே 2023 72,810 -620.00
21 மே 2023 73,430 +0.00
20 மே 2023 73,430 +10.00
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,050
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,320
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,967
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,460
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 71,230
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,240
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,270
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,872
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,350
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,460
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,340
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,890
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,034
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,500
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,340
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,460
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,710
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,418
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,020
பாகல்கோட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,620
பாகல்கோட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை