டியூன்சாங், நாகாலாந்து : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டியூன்சாங் : தங்க வீதம்

31 மார்ச் 2023
60,080
+680.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 59,400 +10.00
29 மார்ச் 2023 59,390 -290.00
28 மார்ச் 2023 59,680 +640.00
27 மார்ச் 2023 59,040 -720.00
26 மார்ச் 2023 59,760 +0.00
25 மார்ச் 2023 59,760 +10.00
24 மார்ச் 2023 59,750 -280.00
23 மார்ச் 2023 60,030 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,190 +140.00
21 மார்ச் 2023 59,050 -850.00
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 60,030
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,210
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,988
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,140
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 59,400
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,090
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,710
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,672
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,090
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 56,110
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,450
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,290
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,654
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,290
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,370
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,320
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,660
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,630
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,050
டியூன்சாங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,290
டியூன்சாங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டியூன்சாங் : வெள்ளி வீதம்

31 மார்ச் 2023
72,450.00
+1,300.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 71,150 +0.00
29 மார்ச் 2023 71,150 +160.00
28 மார்ச் 2023 70,990 +620.00
27 மார்ச் 2023 70,370 -400.00
26 மார்ச் 2023 70,770 +0.00
25 மார்ச் 2023 70,770 +10.00
24 மார்ச் 2023 70,760 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,590 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,620 +860.00
21 மார்ச் 2023 68,760 -370.00
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 71,150
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,120
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,104
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,740
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 71,150
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,720
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,950
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,664
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,280
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,860
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,180
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,300
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,180
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,620
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,240
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 70,010
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,280
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,170
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,460
டியூன்சாங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,610
டியூன்சாங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை