அனந்தபூர், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அனந்தபூர் : தங்க வீதம்

10 ஆகஸ்ட் 2022
52,400
+90.00
தேதி விலை மாற்றம்
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,310 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,310 +410.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,900 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,900 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,900 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,210 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,730 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,620 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,530 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,580 -1,310.00
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,730
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,530
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,046
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,530
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (09 ஆகஸ்ட்) 52,310
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,430
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,580
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,068
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,780
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,580
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,990
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,450
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,156
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,130
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,000
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,050
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,120
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,989
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,540
அனந்தபூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,190
அனந்தபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அனந்தபூர் : வெள்ளி வீதம்

10 ஆகஸ்ட் 2022
58,760.00
-490.00
தேதி விலை மாற்றம்
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,250 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,240 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,570 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,570 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,560 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,180 +360.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,820 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,660 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,430 +640.00
31 ஜூலை 2022 57,790 -1,610.00
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,250
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,560
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,142
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,430
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (09 ஆகஸ்ட்) 59,250
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,950
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,770
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,099
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,790
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,790
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,900
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,540
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,572
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,650
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,540
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,520
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,220
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,006
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,520
அனந்தபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,430
அனந்தபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை