பெங்களூர் கிராமப்புறம், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெங்களூர் கிராமப்புறம் : தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
50,200
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 50,200 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,200 +90.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,110 +150.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,960 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,520 +200.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,320 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,590 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,590 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,590 -590.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,180 +600.00
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,200
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,200
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,200
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,200
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 50,200
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,760
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,320
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,044
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,150
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,200
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,690
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,830
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,800
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,490
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,840
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,380
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,540
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,027
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,740
பெங்களூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,540
பெங்களூர் கிராமப்புறம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெங்களூர் கிராமப்புறம் : வெள்ளி வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
56,840.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 56,840 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,840 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,040 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,490 +1,110.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,380 +110.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,270 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,220 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,220 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,210 -1,740.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,950 +700.00
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,840
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,840
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,840
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,840
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 56,840
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,950
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,390
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,471
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,390
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,840
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,480
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,060
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,975
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,380
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,070
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,900
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,720
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,051
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,740
பெங்களூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,750
பெங்களூர் கிராமப்புறம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை