சிக்மகளூர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சிக்மகளூர் : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
57,790
-130.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 57,920 -750.00
26 செப்டம்பர் 2023 58,670 -240.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,910 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,170 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,160 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,160 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,040 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,590 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,440 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,430 +240.00
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,590
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,920
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,120
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,530
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 57,920
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,580
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,340
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,002
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,380
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,490
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,060
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,310
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,270
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,310
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,060
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,220
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,180
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,178
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,220
சிக்மகளூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,300
சிக்மகளூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சிக்மகளூர் : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
70,670.00
+100.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 70,570 -1,150.00
26 செப்டம்பர் 2023 71,720 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,060 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,270 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,270 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,260 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,000 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,150 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,480 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,470 +420.00
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,890
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,570
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,491
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,880
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 70,570
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,460
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,940
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,121
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,110
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,460
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,470
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,970
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,670
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,970
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,550
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,030
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,340
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,501
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,760
சிக்மகளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,960
சிக்மகளூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை