ஜார்சுகுடா, ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜார்சுகுடா : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,110
+270.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,840 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,830 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,830 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,140 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,660 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,550 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,460 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,510 -1,310.00
30 ஜூலை 2022 52,820 +300.00
29 ஜூலை 2022 52,520 +600.00
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,660
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,460
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,901
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,460
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,840
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,360
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,510
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,999
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,710
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,510
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,930
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,380
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,088
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,060
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,930
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,980
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,050
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,922
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,480
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,120
ஜார்சுகுடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜார்சுகுடா : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,460.00
+960.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,500 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,490 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,490 -610.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,100 +360.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,740 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,580 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,350 +630.00
31 ஜூலை 2022 57,720 -1,600.00
30 ஜூலை 2022 59,320 +340.00
29 ஜூலை 2022 58,980 +2,840.00
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,350
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,490
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,750
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,350
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,500
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,870
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,700
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,022
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,710
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,720
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,810
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,460
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,491
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,570
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,460
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,430
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,140
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,924
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,430
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,350
ஜார்சுகுடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை