ஜார்சுகுடா, ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜார்சுகுடா : தங்க வீதம்

23 ஏப்ரல் 2024
71,190
-50.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஏப்ரல் 2024 71,240 -1,600.00
21 ஏப்ரல் 2024 72,840 +0.00
20 ஏப்ரல் 2024 72,840 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 72,830 +120.00
18 ஏப்ரல் 2024 72,710 +230.00
17 ஏப்ரல் 2024 72,480 -530.00
16 ஏப்ரல் 2024 73,010 +760.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,250 +330.00
14 ஏப்ரல் 2024 71,920 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,920 +10.00
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,334
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (22 ஏப்ரல்) 71,240
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,050
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,690
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,918
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,690
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,650
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,900
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,410
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,221
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,900
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,620
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,410
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,620
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,397
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,410
ஜார்சுகுடா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,680
ஜார்சுகுடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜார்சுகுடா : வெள்ளி வீதம்

23 ஏப்ரல் 2024
81,010.00
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஏப்ரல் 2024 80,820 -2,970.00
21 ஏப்ரல் 2024 83,790 +0.00
20 ஏப்ரல் 2024 83,790 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 83,780 +220.00
18 ஏப்ரல் 2024 83,560 -150.00
17 ஏப்ரல் 2024 83,710 -10.00
16 ஏப்ரல் 2024 83,720 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,040 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,260 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,260 +10.00
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,958
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (22 ஏப்ரல்) 80,820
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,700
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,210
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,558
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,210
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,160
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,350
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,080
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,941
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,350
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,200
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,370
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,890
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,176
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,370
ஜார்சுகுடா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,360
ஜார்சுகுடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை