டந்தேவாடா, சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டந்தேவாடா : தங்க வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
54,000
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 54,000 +40.00
07 டிசம்பர் 2022 53,960 +280.00
06 டிசம்பர் 2022 53,680 +290.00
05 டிசம்பர் 2022 53,390 -420.00
04 டிசம்பர் 2022 53,810 +10.00
03 டிசம்பர் 2022 53,800 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 53,800 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 53,790 +970.00
30 நவம்பர் 2022 52,820 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,530 +230.00
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,000
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,390
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,779
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,790
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 54,000
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,160
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,210
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,130
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,560
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,820
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,950
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,120
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,769
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,140
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,360
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,700
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,260
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,984
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,090
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,140
டந்தேவாடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டந்தேவாடா : வெள்ளி வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
66,810.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 66,810 +760.00
07 டிசம்பர் 2022 66,050 +890.00
06 டிசம்பர் 2022 65,160 +200.00
05 டிசம்பர் 2022 64,960 -1,250.00
04 டிசம்பர் 2022 66,210 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 66,210 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 66,200 +1,060.00
01 டிசம்பர் 2022 65,140 +1,890.00
30 நவம்பர் 2022 63,250 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,600 +1,620.00
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,810
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,960
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 65,843
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,140
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 66,810
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,250
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,400
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,293
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,940
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,250
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,770
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,250
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,017
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,770
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,720
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,880
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,330
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,405
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,330
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,770
டந்தேவாடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை