டந்தேவாடா, சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டந்தேவாடா : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,310
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 48,900 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,500 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,500 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,500 -90.00
21 அக்டோபர் 2021 48,590 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,370 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,380 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,300 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,020 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,020 +0.00
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,020
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,228
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,390
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 48,900
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,620
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,640
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,693
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,210
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,640
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,390
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,940
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,271
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,390
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,250
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,520
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,920
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,835
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,920
டந்தேவாடா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,390
டந்தேவாடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டந்தேவாடா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,660.00
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,170 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,510 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,510 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,510 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,120 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,940 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,720 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,730 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,170
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,990
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,843
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,990
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,170
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,800
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,730
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,708
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,370
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,730
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,770
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,140
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,476
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,770
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,480
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,810
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,580
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,959
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,710
டந்தேவாடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,770
டந்தேவாடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை