அலிராஜ்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அலிராஜ்பூர் : தங்க வீதம்

15 ஜூன் 2024
72,010
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூன் 2024 72,010 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,190 -760.00
12 ஜூன் 2024 71,950 +400.00
11 ஜூன் 2024 71,550 +100.00
10 ஜூன் 2024 71,450 +80.00
09 ஜூன் 2024 71,370 +0.00
08 ஜூன் 2024 71,370 +10.00
07 ஜூன் 2024 71,360 -1,780.00
06 ஜூன் 2024 73,140 +590.00
05 ஜூன் 2024 72,550 +540.00
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,140
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,190
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,845
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,830
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (14 ஜூன்) 72,010
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,670
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,840
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,373
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,850
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,830
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,070
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,330
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,382
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,330
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,610
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,110
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,740
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,970
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,740
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,700
அலிராஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அலிராஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

15 ஜூன் 2024
89,450.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூன் 2024 89,450 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,270 -2,410.00
12 ஜூன் 2024 90,680 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,920 -1,350.00
10 ஜூன் 2024 90,270 +1,120.00
09 ஜூன் 2024 89,150 +10.00
08 ஜூன் 2024 89,140 +10.00
07 ஜூன் 2024 89,130 -4,940.00
06 ஜூன் 2024 94,070 +3,270.00
05 ஜூன் 2024 90,800 +950.00
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,070
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,270
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,409
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,860
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (14 ஜூன்) 89,450
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,390
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,050
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,297
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,190
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,850
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,110
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,750
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,846
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,750
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,910
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,760
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,270
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,618
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,270
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,220
அலிராஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை