அலிராஜ்பூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, அலிராஜ்பூர் தங்க விகிதங்கள், அலிராஜ்பூர் வெள்ளி விகிதங்கள்

அலிராஜ்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அலிராஜ்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,080
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,080 -970.00
27 ஜனவரி 2022 50,050 +300.00
26 ஜனவரி 2022 49,750 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,750 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,430 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,560 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,560 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,560 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,560 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,100 +10.00
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,050
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,610
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,131
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,060
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,080
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,840
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,560
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,215
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,770
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,060
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,520
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,150
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,407
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,800
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,750
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,380
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,420
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,461
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,460
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,140
அலிராஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அலிராஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,460.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,460 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,640 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,520 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,520 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,390 -590.00
23 ஜனவரி 2022 66,980 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,980 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,980 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 65,980 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,560 +1,150.00
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,980
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,910
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,039
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,680
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,460
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,050
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,680
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,152
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,160
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,680
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,790
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,150
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,279
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,110
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,150
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,760
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,080
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,484
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,080
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,520
அலிராஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை