அலிராஜ்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அலிராஜ்பூர் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,570
-240.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,810 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,890 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,170 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,060 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,260 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,250 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,130 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,250 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,250 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,200 +70.00
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,890
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,810
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,850
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,890
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,810
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,260
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,100
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,460
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,100
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,170
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,130
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,470
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,443
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,870
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,100
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,240
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,290
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,207
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,640
அலிராஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,900
அலிராஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அலிராஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,200.00
-280.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,480 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,040 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,000 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,770 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,490 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,490 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,480 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,890 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,880 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,690 +480.00
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,480
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,040
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,260
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,040
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,480
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,940
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,060
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,943
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,380
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,000
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,770
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,060
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,936
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,230
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,370
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,340
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,490
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,382
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,020
அலிராஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,340
அலிராஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை