கோமதி, திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோமதி : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,560
+420.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 49,140 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,740 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,740 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,740 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,840 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,610 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,620 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,540 -730.00
17 அக்டோபர் 2021 49,270 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,270 +0.00
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,270
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,590
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,470
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,630
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 49,140
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,860
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,870
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,929
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,450
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,870
கோமதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,640
கோமதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,180
கோமதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,512
கோமதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,640
கோமதி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,490
கோமதி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,760
கோமதி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,160
கோமதி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 49,081
கோமதி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,160
கோமதி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,640
கோமதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோமதி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
68,000.00
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,510 +670.00
24 அக்டோபர் 2021 66,840 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,840 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,840 -620.00
21 அக்டோபர் 2021 67,460 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 66,270 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 65,050 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 65,050 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,660 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,660 +0.00
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,510
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,300
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,161
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,300
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,510
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,130
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 60,030
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 64,028
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,690
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 60,030
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,120
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,460
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,804
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,120
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,800
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,170
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,920
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,308
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,050
கோமதி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,120
கோமதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை