கோமதி, திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோமதி : தங்க வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
54,280
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 54,280 +40.00
07 டிசம்பர் 2022 54,240 +280.00
06 டிசம்பர் 2022 53,960 +290.00
05 டிசம்பர் 2022 53,670 -410.00
04 டிசம்பர் 2022 54,080 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 54,080 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 54,080 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 54,070 +980.00
30 நவம்பர் 2022 53,090 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,800 +230.00
கோமதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,280
கோமதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,670
கோமதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,058
கோமதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,070
கோமதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 54,280
கோமதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,440
கோமதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,470
கோமதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,401
கோமதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,830
கோமதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,090
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,210
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,380
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 51,030
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,400
கோமதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,620
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,960
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,520
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,243
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,350
கோமதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,400
கோமதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோமதி : வெள்ளி வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
67,160.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 67,160 +770.00
07 டிசம்பர் 2022 66,390 +900.00
06 டிசம்பர் 2022 65,490 +190.00
05 டிசம்பர் 2022 65,300 -1,250.00
04 டிசம்பர் 2022 66,550 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 66,550 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 66,540 +1,070.00
01 டிசம்பர் 2022 65,470 +1,900.00
30 நவம்பர் 2022 63,570 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,930 +1,630.00
கோமதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 67,160
கோமதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,300
கோமதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 66,181
கோமதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,470
கோமதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 67,160
கோமதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,570
கோமதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,710
கோமதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,610
கோமதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,240
கோமதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,570
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 62,090
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,540
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,316
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,070
கோமதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 58,020
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,180
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,600
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,691
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,600
கோமதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,060
கோமதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை