சுர்குஜா, சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சுர்குஜா : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,840
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,840 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,840 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,840 -70.00
13 ஜனவரி 2022 48,910 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,790 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,550 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,550 +10.00
09 ஜனவரி 2022 48,540 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,540 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,540 -590.00
சுர்குஜா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,210
சுர்குஜா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,540
சுர்குஜா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,821
சுர்குஜா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,990
சுர்குஜா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,840
சுர்குஜா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,770
சுர்குஜா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,490
சுர்குஜா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,145
சுர்குஜா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,700
சுர்குஜா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,990
சுர்குஜா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,450
சுர்குஜா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,080
சுர்குஜா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,337
சுர்குஜா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,730
சுர்குஜா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,680
சுர்குஜா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,310
சுர்குஜா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
சுர்குஜா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,394
சுர்குஜா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,390
சுர்குஜா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,070
சுர்குஜா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சுர்குஜா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,350.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,350 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,350 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,350 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,280 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,510 +440.00
11 ஜனவரி 2022 62,070 +70.00
10 ஜனவரி 2022 62,000 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,820 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,820 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,820 -1,850.00
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,100
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,820
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,946
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,590
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,350
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,950
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,600
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,062
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,070
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,590
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,690
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,060
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,185
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,020
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,060
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,660
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,990
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,393
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,990
சுர்குஜா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,430
சுர்குஜா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை