கர்நாடகா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கர்நாடகா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாகல்கோட் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
பெங்களூர் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
பெல்காம் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
பெல்லாரி 02 அக்டோபர் 2022 50,200
பிதர் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
பிஜாப்பூர் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
சாம்ராஜ்நகர் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
சிக்கபல்லபுரா 02 அக்டோபர் 2022 50,200
சிக்மகளூர் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
சித்ரதுர்கா 02 அக்டோபர் 2022 50,200
தக்ஷின் கன்னட் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
தாவங்கரே 02 அக்டோபர் 2022 50,200
தர்வாட் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
கடக் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
குல்பர்கா 02 அக்டோபர் 2022 50,200
ஹாசன் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
ஹவேரி 02 அக்டோபர் 2022 50,200
கோடகு 02 அக்டோபர் 2022 50,200
கோலார் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
கொப்பல் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
மாண்ட்யா 02 அக்டோபர் 2022 50,200
மைசூர் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
ரைச்சூர் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
ராமநகர 02 அக்டோபர் 2022 50,200
ஷிமோகா 02 அக்டோபர் 2022 50,200
தும்கூர் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
உடுப்பி 02 அக்டோபர் 2022 50,200
உத்தர கன்னட் 02 அக்டோபர் 2022 50,200
யத்கீர் 02 அக்டோபர் 2022 50,200

கர்நாடகா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாகல்கோட் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
பெங்களூர் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
பெல்காம் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
பெல்லாரி 02 அக்டோபர் 2022 56,840
பிதர் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
பிஜாப்பூர் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
சாம்ராஜ்நகர் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
சிக்கபல்லபுரா 02 அக்டோபர் 2022 56,840
சிக்மகளூர் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
சித்ரதுர்கா 02 அக்டோபர் 2022 56,840
தக்ஷின் கன்னட் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
தாவங்கரே 02 அக்டோபர் 2022 56,840
தர்வாட் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
கடக் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
குல்பர்கா 02 அக்டோபர் 2022 56,840
ஹாசன் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
ஹவேரி 02 அக்டோபர் 2022 56,840
கோடகு 02 அக்டோபர் 2022 56,840
கோலார் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
கொப்பல் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
மாண்ட்யா 02 அக்டோபர் 2022 56,840
மைசூர் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
ரைச்சூர் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
ராமநகர 02 அக்டோபர் 2022 56,840
ஷிமோகா 02 அக்டோபர் 2022 56,840
தும்கூர் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
உடுப்பி 02 அக்டோபர் 2022 56,840
உத்தர கன்னட் 02 அக்டோபர் 2022 56,840
யத்கீர் 02 அக்டோபர் 2022 56,840