கர்நாடகா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கர்நாடகா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாகல்கோட் 26 மே 2024 71,550
பெங்களூர் 26 மே 2024 71,550
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 26 மே 2024 71,550
பெல்காம் 26 மே 2024 71,550
பெல்லாரி 26 மே 2024 71,550
பிதர் 26 மே 2024 71,550
பிஜாப்பூர் 26 மே 2024 71,550
சாம்ராஜ்நகர் 26 மே 2024 71,550
சிக்கபல்லபுரா 26 மே 2024 71,550
சிக்மகளூர் 26 மே 2024 71,550
சித்ரதுர்கா 26 மே 2024 71,550
தக்ஷின் கன்னட் 26 மே 2024 71,550
தாவங்கரே 26 மே 2024 71,550
தர்வாட் 26 மே 2024 71,550
கடக் 26 மே 2024 71,550
குல்பர்கா 26 மே 2024 71,550
ஹாசன் 26 மே 2024 71,550
ஹவேரி 26 மே 2024 71,550
கோடகு 26 மே 2024 71,550
கோலார் 26 மே 2024 71,550
கொப்பல் 26 மே 2024 71,550
மாண்ட்யா 26 மே 2024 71,550
மைசூர் 26 மே 2024 71,550
ரைச்சூர் 26 மே 2024 71,550
ராமநகர 26 மே 2024 71,550
ஷிமோகா 26 மே 2024 71,550
தும்கூர் 26 மே 2024 71,550
உடுப்பி 26 மே 2024 71,550
உத்தர கன்னட் 26 மே 2024 71,550
யத்கீர் 26 மே 2024 71,550

கர்நாடகா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாகல்கோட் 26 மே 2024 90,670
பெங்களூர் 26 மே 2024 90,670
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 26 மே 2024 90,670
பெல்காம் 26 மே 2024 90,670
பெல்லாரி 26 மே 2024 90,670
பிதர் 26 மே 2024 90,670
பிஜாப்பூர் 26 மே 2024 90,670
சாம்ராஜ்நகர் 26 மே 2024 90,670
சிக்கபல்லபுரா 26 மே 2024 90,670
சிக்மகளூர் 26 மே 2024 90,670
சித்ரதுர்கா 26 மே 2024 90,670
தக்ஷின் கன்னட் 26 மே 2024 90,670
தாவங்கரே 26 மே 2024 90,670
தர்வாட் 26 மே 2024 90,670
கடக் 26 மே 2024 90,670
குல்பர்கா 26 மே 2024 90,670
ஹாசன் 26 மே 2024 90,670
ஹவேரி 26 மே 2024 90,670
கோடகு 26 மே 2024 90,670
கோலார் 26 மே 2024 90,670
கொப்பல் 26 மே 2024 90,670
மாண்ட்யா 26 மே 2024 90,670
மைசூர் 26 மே 2024 90,670
ரைச்சூர் 26 மே 2024 90,670
ராமநகர 26 மே 2024 90,670
ஷிமோகா 26 மே 2024 90,670
தும்கூர் 26 மே 2024 90,670
உடுப்பி 26 மே 2024 90,670
உத்தர கன்னட் 26 மே 2024 90,670
யத்கீர் 26 மே 2024 90,670