கர்நாடகா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

கர்நாடகா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாகல்கோட் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
பெங்களூர் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
பெல்காம் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
பெல்லாரி 21 அக்டோபர் 2021 48,650
பிதர் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
பிஜாப்பூர் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
சாம்ராஜ்நகர் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
சிக்கபல்லபுரா 21 அக்டோபர் 2021 48,650
சிக்மகளூர் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
சித்ரதுர்கா 21 அக்டோபர் 2021 48,650
தக்ஷின் கன்னட் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
தாவங்கரே 21 அக்டோபர் 2021 48,650
தர்வாட் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
கடக் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
குல்பர்கா 21 அக்டோபர் 2021 48,650
ஹாசன் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
ஹவேரி 21 அக்டோபர் 2021 48,650
கோடகு 21 அக்டோபர் 2021 48,650
கோலார் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
கொப்பல் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
மாண்ட்யா 21 அக்டோபர் 2021 48,650
மைசூர் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
ரைச்சூர் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
ராமநகர 21 அக்டோபர் 2021 48,650
ஷிமோகா 21 அக்டோபர் 2021 48,650
தும்கூர் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
உடுப்பி 21 அக்டோபர் 2021 48,650
உத்தர கன்னட் 21 அக்டோபர் 2021 48,650
யத்கீர் 21 அக்டோபர் 2021 48,650

கர்நாடகா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பாகல்கோட் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
பெங்களூர் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
பெங்களூர் கிராமப்புறம் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
பெல்காம் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
பெல்லாரி 21 அக்டோபர் 2021 67,200
பிதர் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
பிஜாப்பூர் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
சாம்ராஜ்நகர் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
சிக்கபல்லபுரா 21 அக்டோபர் 2021 67,200
சிக்மகளூர் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
சித்ரதுர்கா 21 அக்டோபர் 2021 67,200
தக்ஷின் கன்னட் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
தாவங்கரே 21 அக்டோபர் 2021 67,200
தர்வாட் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
கடக் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
குல்பர்கா 21 அக்டோபர் 2021 67,200
ஹாசன் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
ஹவேரி 21 அக்டோபர் 2021 67,200
கோடகு 21 அக்டோபர் 2021 67,200
கோலார் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
கொப்பல் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
மாண்ட்யா 21 அக்டோபர் 2021 67,200
மைசூர் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
ரைச்சூர் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
ராமநகர 21 அக்டோபர் 2021 67,200
ஷிமோகா 21 அக்டோபர் 2021 67,200
தும்கூர் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
உடுப்பி 21 அக்டோபர் 2021 67,200
உத்தர கன்னட் 21 அக்டோபர் 2021 67,200
யத்கீர் 21 அக்டோபர் 2021 67,200