பாலக்காடு, கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாலக்காடு : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,930
+220.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,710 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,760 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,760 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,750 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,750 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,440 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,380 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,560 +500.00
20 நவம்பர் 2023 61,060 -30.00
19 நவம்பர் 2023 61,090 +0.00
பாலக்காடு தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,710
பாலக்காடு தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,950
பாலக்காடு தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,034
பாலக்காடு தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,050
பாலக்காடு தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,710
பாலக்காடு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,520
பாலக்காடு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,720
பாலக்காடு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,377
பாலக்காடு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,680
பாலக்காடு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,170
பாலக்காடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,730
பாலக்காடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,470
பாலக்காடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,088
பாலக்காடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,660
பாலக்காடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,670
பாலக்காடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,710
பாலக்காடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,480
பாலக்காடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,135
பாலக்காடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,520
பாலக்காடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,620
பாலக்காடு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாலக்காடு : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
76,060.00
+380.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,680 +1,300.00
27 நவம்பர் 2023 74,380 +0.00
26 நவம்பர் 2023 74,380 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,370 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,370 +1,030.00
23 நவம்பர் 2023 73,340 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,210 -470.00
21 நவம்பர் 2023 73,680 +570.00
20 நவம்பர் 2023 73,110 -470.00
19 நவம்பர் 2023 73,580 +10.00
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,680
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,310
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,610
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,600
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,680
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,170
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,920
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,809
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,990
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,960
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,060
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,980
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,396
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,050
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,990
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,630
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,100
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,285
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,280
பாலக்காடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,630
பாலக்காடு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை