லாதூர், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லாதூர் : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,520
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,610 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,390 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,400 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,320 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,040 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,040 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,040 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,040 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,300 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,150 +10.00
லாதூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,040
லாதூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,370
லாதூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,175
லாதூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,410
லாதூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,610
லாதூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,640
லாதூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,650
லாதூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,711
லாதூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,220
லாதூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,650
லாதூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,410
லாதூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,960
லாதூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,288
லாதூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,410
லாதூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,270
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,530
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,940
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,854
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,940
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,410
லாதூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லாதூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,540.00
-600.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,140 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,960 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,750 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,750 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,360 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,360 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,360 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,360 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,030 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,190 -60.00
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,140
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,324
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,140
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,820
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,734
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,390
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,750
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,800
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,170
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,502
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,800
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,500
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,830
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,600
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,984
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,730
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,800
லாதூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை