லாதூர், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லாதூர் : தங்க வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
72,820
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 72,820 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 72,810 +120.00
18 ஏப்ரல் 2024 72,690 +230.00
17 ஏப்ரல் 2024 72,460 -530.00
16 ஏப்ரல் 2024 72,990 +760.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,230 +330.00
14 ஏப்ரல் 2024 71,900 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,900 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 71,890 +270.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,620 +440.00
லாதூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,990
லாதூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,260
லாதூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,245
லாதூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,260
லாதூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 72,820
லாதூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,030
லாதூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,670
லாதூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,900
லாதூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,670
லாதூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,630
லாதூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,880
லாதூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,400
லாதூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,205
லாதூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,880
லாதூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,610
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,390
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,600
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,381
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,390
லாதூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,670
லாதூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லாதூர் : வெள்ளி வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
83,770.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 83,770 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 83,760 +220.00
18 ஏப்ரல் 2024 83,540 -150.00
17 ஏப்ரல் 2024 83,690 +0.00
16 ஏப்ரல் 2024 83,690 -330.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,020 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,240 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,230 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,230 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,060 +270.00
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,020
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,670
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,902
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,670
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 83,770
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,680
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,190
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,539
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,190
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,140
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,330
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,060
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,922
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,330
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,180
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,350
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,870
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,157
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,350
லாதூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,340
லாதூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை