குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, குஜராத் தங்க விகிதங்கள், குஜராத் வெள்ளி விகிதங்கள்

குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகமதாபாத் 21 ஜனவரி 2022 49,570
அம்ரேலி 21 ஜனவரி 2022 49,570
ஆனந்த் 21 ஜனவரி 2022 49,570
ஆரவல்லி 21 ஜனவரி 2022 49,570
பருச் 21 ஜனவரி 2022 49,570
பாவ்நகர் 21 ஜனவரி 2022 49,570
பொட்டாட் 21 ஜனவரி 2022 49,570
சோட்டா உதய்பூர் 21 ஜனவரி 2022 49,570
தஹோத் 21 ஜனவரி 2022 49,570
தேவ்பூமி துவாரகா 21 ஜனவரி 2022 49,570
காந்தி நகர் 21 ஜனவரி 2022 49,570
கிர் சோம்நாத் 21 ஜனவரி 2022 49,570
ஹிம்மத்நகர் 21 ஜனவரி 2022 49,570
ஜாம்நகர் 21 ஜனவரி 2022 49,570
ஜுனகத் 21 ஜனவரி 2022 49,570
கெடா 21 ஜனவரி 2022 49,570
கட்ச் 21 ஜனவரி 2022 49,570
மகிசாகர் 21 ஜனவரி 2022 49,570
மெஹ்சனா 21 ஜனவரி 2022 49,570
மோர்பி 21 ஜனவரி 2022 49,570
நர்மதா 21 ஜனவரி 2022 49,570
நவ்சாரி 21 ஜனவரி 2022 49,570
பழன்பூர் 21 ஜனவரி 2022 49,570
பஞ்ச் மஹால் 21 ஜனவரி 2022 49,570
படான் 21 ஜனவரி 2022 49,570
போர்பந்தர் 21 ஜனவரி 2022 49,570
ராஜ்கோட் 21 ஜனவரி 2022 49,570
சூரத் 21 ஜனவரி 2022 49,570
சுரேந்திரநகர் 21 ஜனவரி 2022 49,570
டாப்பி 21 ஜனவரி 2022 49,570
டாங்ஸ் 21 ஜனவரி 2022 49,570
வதோதரா 21 ஜனவரி 2022 49,570
வல்சாத் 21 ஜனவரி 2022 49,570

குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகமதாபாத் 21 ஜனவரி 2022 66,000
அம்ரேலி 21 ஜனவரி 2022 66,000
ஆனந்த் 21 ஜனவரி 2022 66,000
ஆரவல்லி 21 ஜனவரி 2022 66,000
பருச் 21 ஜனவரி 2022 66,000
பாவ்நகர் 21 ஜனவரி 2022 66,000
பொட்டாட் 21 ஜனவரி 2022 66,000
சோட்டா உதய்பூர் 21 ஜனவரி 2022 66,000
தஹோத் 21 ஜனவரி 2022 66,000
தேவ்பூமி துவாரகா 21 ஜனவரி 2022 66,000
காந்தி நகர் 21 ஜனவரி 2022 66,000
கிர் சோம்நாத் 21 ஜனவரி 2022 66,000
ஹிம்மத்நகர் 21 ஜனவரி 2022 66,000
ஜாம்நகர் 21 ஜனவரி 2022 66,000
ஜுனகத் 21 ஜனவரி 2022 66,000
கெடா 21 ஜனவரி 2022 66,000
கட்ச் 21 ஜனவரி 2022 66,000
மகிசாகர் 21 ஜனவரி 2022 66,000
மெஹ்சனா 21 ஜனவரி 2022 66,000
மோர்பி 21 ஜனவரி 2022 66,000
நர்மதா 21 ஜனவரி 2022 66,000
நவ்சாரி 21 ஜனவரி 2022 66,000
பழன்பூர் 21 ஜனவரி 2022 66,000
பஞ்ச் மஹால் 21 ஜனவரி 2022 66,000
படான் 21 ஜனவரி 2022 66,000
போர்பந்தர் 21 ஜனவரி 2022 66,000
ராஜ்கோட் 21 ஜனவரி 2022 66,000
சூரத் 21 ஜனவரி 2022 66,000
சுரேந்திரநகர் 21 ஜனவரி 2022 66,000
டாப்பி 21 ஜனவரி 2022 66,000
டாங்ஸ் 21 ஜனவரி 2022 66,000
வதோதரா 21 ஜனவரி 2022 66,000
வல்சாத் 21 ஜனவரி 2022 66,000