குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகமதாபாத் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
அம்ரேலி 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
ஆனந்த் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
ஆரவல்லி 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
பருச் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
பாவ்நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
பொட்டாட் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
சோட்டா உதய்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
தஹோத் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
தேவ்பூமி துவாரகா 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
காந்தி நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
கிர் சோம்நாத் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
ஹிம்மத்நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
ஜாம்நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
ஜுனகத் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
கெடா 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
கட்ச் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
மகிசாகர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
மெஹ்சனா 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
மோர்பி 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
நர்மதா 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
நவ்சாரி 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
பழன்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
பஞ்ச் மஹால் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
படான் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
போர்பந்தர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
ராஜ்கோட் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
சூரத் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
சுரேந்திரநகர் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
டாப்பி 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
டாங்ஸ் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
வதோதரா 08 பிப்ரவரி 2023 57,270
வல்சாத் 08 பிப்ரவரி 2023 57,270

குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகமதாபாத் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
அம்ரேலி 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
ஆனந்த் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
ஆரவல்லி 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
பருச் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
பாவ்நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
பொட்டாட் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
சோட்டா உதய்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
தஹோத் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
தேவ்பூமி துவாரகா 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
காந்தி நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
கிர் சோம்நாத் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
ஹிம்மத்நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
ஜாம்நகர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
ஜுனகத் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
கெடா 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
கட்ச் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
மகிசாகர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
மெஹ்சனா 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
மோர்பி 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
நர்மதா 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
நவ்சாரி 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
பழன்பூர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
பஞ்ச் மஹால் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
படான் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
போர்பந்தர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
ராஜ்கோட் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
சூரத் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
சுரேந்திரநகர் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
டாப்பி 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
டாங்ஸ் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
வதோதரா 08 பிப்ரவரி 2023 67,870
வல்சாத் 08 பிப்ரவரி 2023 67,870