குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகமதாபாத் 23 மே 2024 72,160
அம்ரேலி 23 மே 2024 72,160
ஆனந்த் 23 மே 2024 72,160
ஆரவல்லி 23 மே 2024 72,160
பருச் 23 மே 2024 72,160
பாவ்நகர் 23 மே 2024 72,160
பொட்டாட் 23 மே 2024 72,160
சோட்டா உதய்பூர் 23 மே 2024 72,160
தஹோத் 23 மே 2024 72,160
தேவ்பூமி துவாரகா 23 மே 2024 72,160
காந்தி நகர் 23 மே 2024 72,160
கிர் சோம்நாத் 23 மே 2024 72,160
ஹிம்மத்நகர் 23 மே 2024 72,160
ஜாம்நகர் 23 மே 2024 72,160
ஜுனகத் 23 மே 2024 72,160
கெடா 23 மே 2024 72,160
கட்ச் 23 மே 2024 72,160
மகிசாகர் 23 மே 2024 72,160
மெஹ்சனா 23 மே 2024 72,160
மோர்பி 23 மே 2024 72,160
நர்மதா 23 மே 2024 72,160
நவ்சாரி 23 மே 2024 72,160
பழன்பூர் 23 மே 2024 72,160
பஞ்ச் மஹால் 23 மே 2024 72,160
படான் 23 மே 2024 72,160
போர்பந்தர் 23 மே 2024 72,160
ராஜ்கோட் 23 மே 2024 72,160
சூரத் 23 மே 2024 72,160
சுரேந்திரநகர் 23 மே 2024 72,160
டாப்பி 23 மே 2024 72,160
டாங்ஸ் 23 மே 2024 72,160
வதோதரா 23 மே 2024 72,160
வல்சாத் 23 மே 2024 72,160

குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகமதாபாத் 23 மே 2024 90,890
அம்ரேலி 23 மே 2024 90,890
ஆனந்த் 23 மே 2024 90,890
ஆரவல்லி 23 மே 2024 90,890
பருச் 23 மே 2024 90,890
பாவ்நகர் 23 மே 2024 90,890
பொட்டாட் 23 மே 2024 90,890
சோட்டா உதய்பூர் 23 மே 2024 90,890
தஹோத் 23 மே 2024 90,890
தேவ்பூமி துவாரகா 23 மே 2024 90,890
காந்தி நகர் 23 மே 2024 90,890
கிர் சோம்நாத் 23 மே 2024 90,890
ஹிம்மத்நகர் 23 மே 2024 90,890
ஜாம்நகர் 23 மே 2024 90,890
ஜுனகத் 23 மே 2024 90,890
கெடா 23 மே 2024 90,890
கட்ச் 23 மே 2024 90,890
மகிசாகர் 23 மே 2024 90,890
மெஹ்சனா 23 மே 2024 90,890
மோர்பி 23 மே 2024 90,890
நர்மதா 23 மே 2024 90,890
நவ்சாரி 23 மே 2024 90,890
பழன்பூர் 23 மே 2024 90,890
பஞ்ச் மஹால் 23 மே 2024 90,890
படான் 23 மே 2024 90,890
போர்பந்தர் 23 மே 2024 90,890
ராஜ்கோட் 23 மே 2024 90,890
சூரத் 23 மே 2024 90,890
சுரேந்திரநகர் 23 மே 2024 90,890
டாப்பி 23 மே 2024 90,890
டாங்ஸ் 23 மே 2024 90,890
வதோதரா 23 மே 2024 90,890
வல்சாத் 23 மே 2024 90,890