குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகமதாபாத் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
அம்ரேலி 18 அக்டோபர் 2021 48,380
ஆனந்த் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
ஆரவல்லி 18 அக்டோபர் 2021 48,380
பருச் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
பாவ்நகர் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
பொட்டாட் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
சோட்டா உதய்பூர் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
தஹோத் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
தேவ்பூமி துவாரகா 18 அக்டோபர் 2021 48,380
காந்தி நகர் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
கிர் சோம்நாத் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
ஹிம்மத்நகர் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
ஜாம்நகர் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
ஜுனகத் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
கெடா 18 அக்டோபர் 2021 48,380
கட்ச் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
மகிசாகர் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
மெஹ்சனா 18 அக்டோபர் 2021 48,380
மோர்பி 18 அக்டோபர் 2021 48,380
நர்மதா 18 அக்டோபர் 2021 48,380
நவ்சாரி 18 அக்டோபர் 2021 48,380
பழன்பூர் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
பஞ்ச் மஹால் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
படான் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
போர்பந்தர் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
ராஜ்கோட் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
சூரத் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
சுரேந்திரநகர் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
டாப்பி 18 அக்டோபர் 2021 48,380
டாங்ஸ் 18 அக்டோபர் 2021 48,380
வதோதரா 18 அக்டோபர் 2021 48,380
வல்சாத் 18 அக்டோபர் 2021 48,380

குஜராத் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகமதாபாத் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
அம்ரேலி 18 அக்டோபர் 2021 64,840
ஆனந்த் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
ஆரவல்லி 18 அக்டோபர் 2021 64,840
பருச் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
பாவ்நகர் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
பொட்டாட் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
சோட்டா உதய்பூர் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
தஹோத் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
தேவ்பூமி துவாரகா 18 அக்டோபர் 2021 64,840
காந்தி நகர் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
கிர் சோம்நாத் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
ஹிம்மத்நகர் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
ஜாம்நகர் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
ஜுனகத் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
கெடா 18 அக்டோபர் 2021 64,840
கட்ச் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
மகிசாகர் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
மெஹ்சனா 18 அக்டோபர் 2021 64,840
மோர்பி 18 அக்டோபர் 2021 64,840
நர்மதா 18 அக்டோபர் 2021 64,840
நவ்சாரி 18 அக்டோபர் 2021 64,840
பழன்பூர் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
பஞ்ச் மஹால் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
படான் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
போர்பந்தர் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
ராஜ்கோட் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
சூரத் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
சுரேந்திரநகர் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
டாப்பி 18 அக்டோபர் 2021 64,840
டாங்ஸ் 18 அக்டோபர் 2021 64,840
வதோதரா 18 அக்டோபர் 2021 64,840
வல்சாத் 18 அக்டோபர் 2021 64,840