குண்டூர், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குண்டூர் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,750
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,850 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,920 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,200 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,090 +0.00
30 ஜனவரி 2023 57,090 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,290 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,280 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,160 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,280 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,280 +50.00
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,920
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,850
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,885
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,920
குண்டூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,850
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,290
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,130
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,509
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,130
குண்டூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,200
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,160
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,500
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,472
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
குண்டூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,130
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,270
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,310
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,235
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,670
குண்டூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,920
குண்டூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குண்டூர் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,210.00
-300.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,510 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,080 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,040 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,800 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,800 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,530 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,520 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,520 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,930 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,920 +200.00
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,510
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,080
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,295
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,080
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,510
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,970
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,100
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,974
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,410
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,040
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,810
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,090
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,973
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,410
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,370
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,520
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,416
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,060
குண்டூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,370
குண்டூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை