மேற்கு மாவட்டம், சிக்கிம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேற்கு மாவட்டம் : தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
50,430
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 50,430 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,420 +80.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,340 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 50,180 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,740 +200.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,540 -280.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,820 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,810 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,810 -600.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,410 +600.00
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,430
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,430
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,430
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,430
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 50,430
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,990
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,540
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,270
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,380
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,420
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,930
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,060
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,034
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,720
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 51,070
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,620
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,770
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,255
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,970
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,770
மேற்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேற்கு மாவட்டம் : வெள்ளி வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
57,100.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 57,100 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 57,090 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,290 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,740 +1,110.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,630 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,510 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,470 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,470 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,460 -1,750.00
22 செப்டம்பர் 2022 58,210 +700.00
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 57,100
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 57,100
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 57,100
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,100
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 57,100
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,210
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,630
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,720
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,630
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,090
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,750
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,310
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,233
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,650
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,310
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,170
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,970
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,307
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 60,000
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 58,010
மேற்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை