மேற்கு மாவட்டம், சிக்கிம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேற்கு மாவட்டம் : தங்க வீதம்

03 மார்ச் 2024
64,010
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 மார்ச் 2024 64,010 +0.00
01 மார்ச் 2024 64,010 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,940 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,620 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,710 +170.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,540 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,700 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,700 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,690 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 62,330 -160.00
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 64,010
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 64,010
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 64,010
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,010
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (02 மார்ச்) 64,010
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,220
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,720
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,535
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,220
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,940
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,730
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,930
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,712
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,730
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 63,000
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,040
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,400
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,842
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,600
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,590
மேற்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேற்கு மாவட்டம் : வெள்ளி வீதம்

03 மார்ச் 2024
72,580.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 மார்ச் 2024 72,580 +10.00
01 மார்ச் 2024 72,570 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,560 +2,130.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,430 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,790 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 70,040 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 71,050 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 71,050 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 71,040 +230.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,810 -450.00
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,580
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,570
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,575
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,570
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (02 மார்ச்) 72,580
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,710
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,430
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,299
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,710
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,560
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,740
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,240
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,539
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,740
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,720
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 78,100
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,710
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,939
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 78,090
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,700
மேற்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை