மேற்கு மாவட்டம், சிக்கிம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேற்கு மாவட்டம் : தங்க வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
48,860
+220.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 48,640 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,650 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,570 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,290 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,290 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,290 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,290 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,550 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,400 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,390 +220.00
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,290
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,610
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,401
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,650
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 48,640
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,890
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,890
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,957
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,470
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,890
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,670
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,200
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,537
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,670
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,520
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,790
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,180
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 49,106
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,180
மேற்கு மாவட்டம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,670
மேற்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேற்கு மாவட்டம் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
67,490.00
+1,190.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 66,300 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 65,080 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 65,090 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,690 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,690 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,690 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,690 +1,340.00
13 அக்டோபர் 2021 63,350 -170.00
12 அக்டோபர் 2021 63,520 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,580 +560.00
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 66,300
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,330
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,461
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,330
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 66,300
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,170
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 60,060
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 64,062
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,720
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 60,060
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,160
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,490
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,839
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,160
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,830
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,200
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,950
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,346
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,090
மேற்கு மாவட்டம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,160
மேற்கு மாவட்டம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை