ராஜ்நந்த்கான், சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராஜ்நந்த்கான் : தங்க வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
50,340
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 50,150 +10.00
01 அக்டோபர் 2022 50,140 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,140 +90.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,050 +150.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,900 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,460 +200.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,260 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,530 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,530 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,530 -590.00
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,150
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,140
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,145
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,140
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 50,150
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,700
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,260
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,984
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,090
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,140
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,630
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,770
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,739
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,430
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,780
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,320
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,470
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,966
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,680
ராஜ்நந்த்கான் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,470
ராஜ்நந்த்கான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராஜ்நந்த்கான் : வெள்ளி வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
57,900.00
+1,120.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 56,780 +10.00
01 அக்டோபர் 2022 56,770 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,770 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 55,970 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,420 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,320 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,200 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,150 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,150 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,140 -1,740.00
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,780
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,770
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,775
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,770
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 56,780
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,880
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,330
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,405
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,330
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,770
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,410
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,000
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,908
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,310
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,000
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,840
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,660
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,986
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,670
ராஜ்நந்த்கான் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,680
ராஜ்நந்த்கான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை