வாரணாசி, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

வாரணாசி : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,890
-300.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,190 +20.00
30 மே 2023 60,170 +500.00
29 மே 2023 59,670 +90.00
28 மே 2023 59,580 +0.00
27 மே 2023 59,580 +10.00
26 மே 2023 59,570 -100.00
25 மே 2023 59,670 -370.00
24 மே 2023 60,040 -390.00
23 மே 2023 60,430 -20.00
22 மே 2023 60,450 -120.00
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
வாரணாசி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,600
வாரணாசி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,570
வாரணாசி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,529
வாரணாசி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,030
வாரணாசி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,190
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,250
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,540
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,260
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,540
வாரணாசி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,020
வாரணாசி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,780
வாரணாசி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,980
வாரணாசி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,800
வாரணாசி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,900
வாரணாசி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,530
வாரணாசி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

வாரணாசி : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
71,920.00
-320.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,240 +1,070.00
30 மே 2023 71,170 -30.00
29 மே 2023 71,200 -170.00
28 மே 2023 71,370 +0.00
27 மே 2023 71,370 +10.00
26 மே 2023 71,360 +1,080.00
25 மே 2023 70,280 -840.00
24 மே 2023 71,120 -1,080.00
23 மே 2023 72,200 -570.00
22 மே 2023 72,770 -620.00
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,010
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,280
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,784
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,420
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,240
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,200
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,230
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,832
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,310
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,420
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,310
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,860
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,998
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,470
வாரணாசி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,310
வாரணாசி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை