பித்தோராகர், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பித்தோராகர் : தங்க வீதம்

26 மார்ச் 2023
59,520
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 59,520 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,520 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,800 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,960 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,820 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,660 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,600 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,600 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,590 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,180 -320.00
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,800
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,990
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,466
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,920
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 59,520
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,860
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,490
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,448
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,860
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,890
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,230
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,070
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,430
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,070
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,140
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,100
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,440
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,414
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,840
பித்தோராகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,070
பித்தோராகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பித்தோராகர் : வெள்ளி வீதம்

26 மார்ச் 2023
70,490.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 70,490 +10.00
24 மார்ச் 2023 70,480 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,310 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,340 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,490 -370.00
20 மார்ச் 2023 68,860 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,700 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,690 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,690 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,610 -760.00
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,490
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,880
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,086
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,490
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 70,490
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,440
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,700
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,402
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,000
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,600
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,900
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,030
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,907
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,340
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,960
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,730
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,020
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,901
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,200
பித்தோராகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,330
பித்தோராகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை