ஹப்பூர், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஹப்பூர் : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,600
-380.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 72,980 -250.00
21 ஜூலை 2024 73,230 +0.00
20 ஜூலை 2024 73,230 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,220 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,390 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,320 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,470 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,670 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,460 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,460 +10.00
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,470
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,680
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,141
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,740
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 72,980
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,080
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,130
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,728
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,780
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,680
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,316
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,770
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
ஹப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
ஹப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஹப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
88,690.00
-490.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,180 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,720 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,710 +0.00
19 ஜூலை 2024 89,710 -2,110.00
18 ஜூலை 2024 91,820 -170.00
17 ஜூலை 2024 91,990 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,820 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,670 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,130 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,120 +0.00
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,150
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,180
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,021
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,610
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,180
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,000
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,200
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,496
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,780
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,450
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,320
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,228
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,780
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
ஹப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
ஹப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை