ஜார்க்கண்ட் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜார்க்கண்ட் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பொக்காரோ 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
சத்ரா 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
தியோகர் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
தன்பாத் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
டும்கா 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
கிழக்கு சிங்பும் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
கர்வா 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
கிரிடிஹ் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
கோடா 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
கும்லா 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
ஹசாரிபாக் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
ஜம்தாரா 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
குந்தி 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
கோடெர்மா 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
லதேஹர் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
லோஹர்டாகா 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
பக்கூர் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
பாலமாவு 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
ராம்கர் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
ராஞ்சி 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
சாஹிப்கஞ்ச் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
சரிகேலா கரசவன் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
சிம்டேகா 27 செப்டம்பர் 2023 58,020
மேற்கு சிங்பும் 27 செப்டம்பர் 2023 58,020

ஜார்க்கண்ட் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பொக்காரோ 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
சத்ரா 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
தியோகர் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
தன்பாத் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
டும்கா 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
கிழக்கு சிங்பும் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
கர்வா 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
கிரிடிஹ் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
கோடா 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
கும்லா 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
ஹசாரிபாக் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
ஜம்தாரா 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
குந்தி 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
கோடெர்மா 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
லதேஹர் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
லோஹர்டாகா 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
பக்கூர் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
பாலமாவு 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
ராம்கர் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
ராஞ்சி 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
சாஹிப்கஞ்ச் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
சரிகேலா கரசவன் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
சிம்டேகா 27 செப்டம்பர் 2023 70,670
மேற்கு சிங்பும் 27 செப்டம்பர் 2023 70,670