பெல்லாரி, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெல்லாரி : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,030
-640.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,670 -240.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,910 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,170 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,160 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,160 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,040 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,590 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,440 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,430 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,190 +0.00
பெல்லாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,590
பெல்லாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,670
பெல்லாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,164
பெல்லாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,530
பெல்லாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,670
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,580
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,340
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,002
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,380
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,490
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,060
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,310
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,270
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,310
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,060
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,220
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,180
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,178
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,220
பெல்லாரி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,300
பெல்லாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெல்லாரி : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,690.00
-1,030.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,720 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,060 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,270 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,270 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,260 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,000 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,150 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,480 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,470 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,050 +10.00
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,890
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,780
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,565
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,880
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,720
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,460
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,940
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,121
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,110
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,460
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,470
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,970
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,670
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,970
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,550
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,030
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,340
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,501
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,760
பெல்லாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,960
பெல்லாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை