அம்ரேலி, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அம்ரேலி : தங்க வீதம்

22 மார்ச் 2023
58,860
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மார்ச் 2023 58,860 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,710 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,650 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,650 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,640 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,230 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,550 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,670 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,800 +1,480.00
12 மார்ச் 2023 56,320 +10.00
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,710
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,040
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,135
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,960
அம்ரேலி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (21 மார்ச்) 58,860
அம்ரேலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,900
அம்ரேலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,530
அம்ரேலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,493
அம்ரேலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,900
அம்ரேலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,930
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,270
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,120
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,493
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,120
அம்ரேலி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,180
அம்ரேலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,140
அம்ரேலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,490
அம்ரேலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,458
அம்ரேலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,880
அம்ரேலி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,110
அம்ரேலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அம்ரேலி : வெள்ளி வீதம்

22 மார்ச் 2023
68,550.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மார்ச் 2023 68,550 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,910 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,750 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,750 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,740 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,660 -760.00
15 மார்ச் 2023 67,420 +420.00
14 மார்ச் 2023 67,000 +330.00
13 மார்ச் 2023 66,670 +3,760.00
12 மார்ச் 2023 62,910 +10.00
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,910
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,930
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,363
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,540
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (21 மார்ச்) 68,550
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,500
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,750
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,453
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,060
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,650
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,960
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,080
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,955
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,400
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,020
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,790
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,070
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,954
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,250
அம்ரேலி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,390
அம்ரேலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை