கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,900
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,900 -140.00
19 ஜூன் 2024 72,040 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,990 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,780 -460.00
16 ஜூன் 2024 72,240 +10.00
15 ஜூன் 2024 72,230 +10.00
14 ஜூன் 2024 72,220 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,400 -760.00
12 ஜூன் 2024 72,160 +400.00
11 ஜூன் 2024 71,760 +100.00
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,350
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,400
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,047
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,040
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,900
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,890
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 71,050
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,584
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 71,050
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,040
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,280
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,530
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,590
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,530
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,820
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,300
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,920
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,162
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,920
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,900
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,750.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,750 -360.00
19 ஜூன் 2024 90,110 +510.00
18 ஜூன் 2024 89,600 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,440 -290.00
16 ஜூன் 2024 89,730 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,720 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,710 +1,190.00
13 ஜூன் 2024 88,520 -2,430.00
12 ஜூன் 2024 90,950 +1,770.00
11 ஜூன் 2024 89,180 -1,350.00
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,350
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,520
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,389
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,130
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,750
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,670
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,290
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,555
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,430
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,120
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,350
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,970
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,085
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,970
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,140
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,980
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,480
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,835
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,480
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,440
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை