கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,910
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,720 -340.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 52,060 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,780 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,780 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,770 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,770 +280.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,490 +90.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,400 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,440 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,430 +400.00
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,860
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,650
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,311
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,650
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,720
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,550
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,700
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,187
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,900
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,700
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,120
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,570
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,277
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,250
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,120
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,170
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,240
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 52,109
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,670
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,310
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,350.00
+100.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 57,250 -830.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 58,080 -1,590.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,670 +10.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,660 +0.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,660 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,650 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,700 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,270 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,390 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,390 +1,680.00
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,670
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,250
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,616
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,570
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 57,250
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,090
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,900
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,234
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,930
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,930
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 64,040
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,680
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,716
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,800
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,680
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,670
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,360
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,152
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,670
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,580
கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை