சம்பாய், மிசோரம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சம்பாய் : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,950
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,950 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,740 +10.00
13 ஜூலை 2024 73,730 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,720 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,740 +620.00
10 ஜூலை 2024 73,120 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,850 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,750 -700.00
07 ஜூலை 2024 73,450 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,440 +10.00
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,950
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,940
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,156
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 72,010
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,950
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,350
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,400
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,993
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,040
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,940
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,890
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 71,050
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,584
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 71,050
சம்பாய் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,040
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,280
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,530
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,590
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,530
சம்பாய் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,820
சம்பாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சம்பாய் : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
93,010.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 93,010 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,480 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,470 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,460 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,500 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,330 +60.00
09 ஜூலை 2024 93,270 +340.00
08 ஜூலை 2024 92,930 -950.00
07 ஜூலை 2024 93,880 +0.00
06 ஜூலை 2024 93,880 +10.00
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,500
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,940
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,912
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,940
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 93,010
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,350
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,530
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,829
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,130
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,790
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,670
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,290
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,555
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,430
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,120
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,350
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,970
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,085
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,970
சம்பாய் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,140
சம்பாய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை