மதுரை, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மதுரை : தங்க வீதம்

30 மே 2023
60,280
+460.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 59,820 +80.00
28 மே 2023 59,740 +0.00
27 மே 2023 59,740 +10.00
26 மே 2023 59,730 -100.00
25 மே 2023 59,830 -370.00
24 மே 2023 60,200 -390.00
23 மே 2023 60,590 -20.00
22 மே 2023 60,610 -120.00
21 மே 2023 60,730 +0.00
20 மே 2023 60,730 +10.00
மதுரை தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,760
மதுரை தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,730
மதுரை தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,715
மதுரை தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,190
மதுரை தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 59,820
மதுரை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,410
மதுரை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,700
மதுரை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,420
மதுரை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,700
மதுரை தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,180
மதுரை தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,940
மதுரை தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,120
மதுரை தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,955
மதுரை தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,050
மதுரை தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,690
மதுரை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,990
மதுரை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,620
மதுரை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,582
மதுரை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,990
மதுரை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 56,020
மதுரை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மதுரை : வெள்ளி வீதம்

30 மே 2023
71,370.00
-20.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 71,390 -170.00
28 மே 2023 71,560 +0.00
27 மே 2023 71,560 +10.00
26 மே 2023 71,550 +1,080.00
25 மே 2023 70,470 -830.00
24 மே 2023 71,300 -1,100.00
23 மே 2023 72,400 -570.00
22 மே 2023 72,970 -620.00
21 மே 2023 73,590 +10.00
20 மே 2023 73,580 +0.00
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,220
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,470
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 74,124
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,620
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 71,390
மதுரை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,400
மதுரை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,420
மதுரை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 75,030
மதுரை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,500
மதுரை வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,620
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,500
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,030
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,175
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,640
மதுரை வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,500
மதுரை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,610
மதுரை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,850
மதுரை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,560
மதுரை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,170
மதுரை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,760
மதுரை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை