சோன்பத்ரா, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சோன்பத்ரா : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,530
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,620 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,400 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,410 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,330 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,050 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,320 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,170 +20.00
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,050
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,188
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,620
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,650
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,670
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,723
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,240
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,670
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,430
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,970
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,302
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,430
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,280
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,550
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,950
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,866
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,950
சோன்பத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,430
சோன்பத்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சோன்பத்ரா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,550.00
-610.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,160 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,980 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,770 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,770 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,380 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,050 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,210 -60.00
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,160
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,344
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,160
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,840
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,748
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,410
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,770
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,820
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,180
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,519
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,820
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,520
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,850
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,620
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,004
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,750
சோன்பத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,820
சோன்பத்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை