சத்தீஸ்கர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சத்தீஸ்கர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பலோடா 23 அக்டோபர் 2021 48,500
பலோடா பஜார் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
பால்ராம்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
பெமேதரா 23 அக்டோபர் 2021 48,500
பிஜாப்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
பிலாஸ்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
டந்தேவாடா 23 அக்டோபர் 2021 48,500
தம்தாரி 23 அக்டோபர் 2021 48,500
துர்க் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
காரியாபந்த் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
ஜகதல்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
ஜஞ்ச்கீர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
ஜஷ்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
காங்கர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
காவர்தா 23 அக்டோபர் 2021 48,500
கோண்டகான் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
கோர்பா 23 அக்டோபர் 2021 48,500
கோரியா 23 அக்டோபர் 2021 48,500
மகாசமுண்ட் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
முங்கேலி 23 அக்டோபர் 2021 48,500
ராய்கர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
ராய்ப்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
ராஜ்நந்த்கான் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
சுக்மா 23 அக்டோபர் 2021 48,500
சூரஜ்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 48,500
சுர்குஜா 23 அக்டோபர் 2021 48,500

சத்தீஸ்கர் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பலோடா 23 அக்டோபர் 2021 66,510
பலோடா பஜார் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
பால்ராம்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
பெமேதரா 23 அக்டோபர் 2021 66,510
பிஜாப்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
பிலாஸ்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
டந்தேவாடா 23 அக்டோபர் 2021 66,510
தம்தாரி 23 அக்டோபர் 2021 66,510
துர்க் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
காரியாபந்த் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
ஜகதல்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
ஜஞ்ச்கீர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
ஜஷ்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
காங்கர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
காவர்தா 23 அக்டோபர் 2021 66,510
கோண்டகான் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
கோர்பா 23 அக்டோபர் 2021 66,510
கோரியா 23 அக்டோபர் 2021 66,510
மகாசமுண்ட் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
முங்கேலி 23 அக்டோபர் 2021 66,510
ராய்கர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
ராய்ப்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
ராஜ்நந்த்கான் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
சுக்மா 23 அக்டோபர் 2021 66,510
சூரஜ்பூர் 23 அக்டோபர் 2021 66,510
சுர்குஜா 23 அக்டோபர் 2021 66,510