சத்தீஸ்கர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சத்தீஸ்கர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பலோடா 26 மே 2024 71,470
பலோடா பஜார் 26 மே 2024 71,470
பால்ராம்பூர் 26 மே 2024 71,470
பெமேதரா 26 மே 2024 71,470
பிஜாப்பூர் 26 மே 2024 71,470
பிலாஸ்பூர் 26 மே 2024 71,470
டந்தேவாடா 26 மே 2024 71,470
தம்தாரி 26 மே 2024 71,470
துர்க் 26 மே 2024 71,470
காரியாபந்த் 26 மே 2024 71,470
ஜகதல்பூர் 26 மே 2024 71,470
ஜஞ்ச்கீர் 26 மே 2024 71,470
ஜஷ்பூர் 26 மே 2024 71,470
காங்கர் 26 மே 2024 71,470
காவர்தா 26 மே 2024 71,470
கோண்டகான் 26 மே 2024 71,470
கோர்பா 26 மே 2024 71,470
கோரியா 26 மே 2024 71,470
மகாசமுண்ட் 26 மே 2024 71,470
முங்கேலி 26 மே 2024 71,470
ராய்கர் 26 மே 2024 71,470
ராய்ப்பூர் 26 மே 2024 71,470
ராஜ்நந்த்கான் 26 மே 2024 71,470
சுக்மா 26 மே 2024 71,470
சூரஜ்பூர் 26 மே 2024 71,470
சுர்குஜா 26 மே 2024 71,470

சத்தீஸ்கர் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பலோடா 26 மே 2024 90,560
பலோடா பஜார் 26 மே 2024 90,560
பால்ராம்பூர் 26 மே 2024 90,560
பெமேதரா 26 மே 2024 90,560
பிஜாப்பூர் 26 மே 2024 90,560
பிலாஸ்பூர் 26 மே 2024 90,560
டந்தேவாடா 26 மே 2024 90,560
தம்தாரி 26 மே 2024 90,560
துர்க் 26 மே 2024 90,560
காரியாபந்த் 26 மே 2024 90,560
ஜகதல்பூர் 26 மே 2024 90,560
ஜஞ்ச்கீர் 26 மே 2024 90,560
ஜஷ்பூர் 26 மே 2024 90,560
காங்கர் 26 மே 2024 90,560
காவர்தா 26 மே 2024 90,560
கோண்டகான் 26 மே 2024 90,560
கோர்பா 26 மே 2024 90,560
கோரியா 26 மே 2024 90,560
மகாசமுண்ட் 26 மே 2024 90,560
முங்கேலி 26 மே 2024 90,560
ராய்கர் 26 மே 2024 90,560
ராய்ப்பூர் 26 மே 2024 90,560
ராஜ்நந்த்கான் 26 மே 2024 90,560
சுக்மா 26 மே 2024 90,560
சூரஜ்பூர் 26 மே 2024 90,560
சுர்குஜா 26 மே 2024 90,560