சத்தீஸ்கர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

சத்தீஸ்கர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பலோடா 01 டிசம்பர் 2022 53,320
பலோடா பஜார் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
பால்ராம்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
பெமேதரா 01 டிசம்பர் 2022 53,320
பிஜாப்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
பிலாஸ்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
டந்தேவாடா 01 டிசம்பர் 2022 53,320
தம்தாரி 01 டிசம்பர் 2022 53,320
துர்க் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
காரியாபந்த் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
ஜகதல்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
ஜஞ்ச்கீர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
ஜஷ்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
காங்கர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
காவர்தா 01 டிசம்பர் 2022 53,320
கோண்டகான் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
கோர்பா 01 டிசம்பர் 2022 53,320
கோரியா 01 டிசம்பர் 2022 53,320
மகாசமுண்ட் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
முங்கேலி 01 டிசம்பர் 2022 53,320
ராய்கர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
ராய்ப்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
ராஜ்நந்த்கான் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
சுக்மா 01 டிசம்பர் 2022 53,320
சூரஜ்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 53,320
சுர்குஜா 01 டிசம்பர் 2022 53,320

சத்தீஸ்கர் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பலோடா 01 டிசம்பர் 2022 64,410
பலோடா பஜார் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
பால்ராம்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
பெமேதரா 01 டிசம்பர் 2022 64,410
பிஜாப்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
பிலாஸ்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
டந்தேவாடா 01 டிசம்பர் 2022 64,410
தம்தாரி 01 டிசம்பர் 2022 64,410
துர்க் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
காரியாபந்த் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
ஜகதல்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
ஜஞ்ச்கீர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
ஜஷ்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
காங்கர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
காவர்தா 01 டிசம்பர் 2022 64,410
கோண்டகான் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
கோர்பா 01 டிசம்பர் 2022 64,410
கோரியா 01 டிசம்பர் 2022 64,410
மகாசமுண்ட் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
முங்கேலி 01 டிசம்பர் 2022 64,410
ராய்கர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
ராய்ப்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
ராஜ்நந்த்கான் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
சுக்மா 01 டிசம்பர் 2022 64,410
சூரஜ்பூர் 01 டிசம்பர் 2022 64,410
சுர்குஜா 01 டிசம்பர் 2022 64,410