கிஷன்கஞ்ச், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிஷன்கஞ்ச் : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
57,650
-190.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 57,840 -750.00
26 செப்டம்பர் 2023 58,590 -240.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,830 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,090 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,080 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,080 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,960 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,510 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,360 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,350 +240.00
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,510
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,840
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,051
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,450
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 57,840
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,270
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,925
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,300
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,410
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,980
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,230
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,191
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,230
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 59,980
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,140
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,110
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,100
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,140
கிஷன்கஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,220
கிஷன்கஞ்ச் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிஷன்கஞ்ச் : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
70,410.00
-60.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 70,470 -1,150.00
26 செப்டம்பர் 2023 71,620 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 71,960 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,180 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,170 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,160 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,910 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,050 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,380 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,380 +430.00
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,790
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,470
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,394
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,780
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 70,470
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,360
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,850
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,025
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,010
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,360
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,370
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,880
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,571
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,880
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,450
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,930
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,250
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,406
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,660
கிஷன்கஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,870
கிஷன்கஞ்ச் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை