ரே பரேலி, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரே பரேலி : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
57,720
-170.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 57,890 -750.00
26 செப்டம்பர் 2023 58,640 -240.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,880 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,140 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,130 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,130 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,000 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,560 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,400 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,400 +240.00
ரே பரேலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
ரே பரேலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,890
ரே பரேலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,100
ரே பரேலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
ரே பரேலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 57,890
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,540
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,310
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,971
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,350
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,460
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,030
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,280
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,239
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,280
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,030
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,190
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,150
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,147
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,190
ரே பரேலி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,270
ரே பரேலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரே பரேலி : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
70,550.00
+20.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 70,530 -1,150.00
26 செப்டம்பர் 2023 71,680 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,020 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,230 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,230 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,220 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,970 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,110 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,440 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,440 +430.00
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,530
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,452
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 70,530
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,420
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,900
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,083
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,070
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,420
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,430
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,930
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,631
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,930
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,510
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,990
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,310
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,464
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,720
ரே பரேலி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,930
ரே பரேலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை