ஷாஹ்தாரா, டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஷாஹ்தாரா : தங்க வீதம்

23 மார்ச் 2023
59,310
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 58,820 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,680 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,530 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,470 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,470 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,460 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,050 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,370 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,490 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,620 +1,470.00
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,530
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,870
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,045
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,790
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 58,820
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,730
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,360
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,322
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,730
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,760
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,100
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 54,950
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,303
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 54,950
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,010
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,980
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,320
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,292
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,720
ஷாஹ்தாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 54,940
ஷாஹ்தாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஷாஹ்தாரா : வெள்ளி வீதம்

23 மார்ச் 2023
69,490.00
+310.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 69,180 +840.00
21 மார்ச் 2023 68,340 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,700 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,540 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,540 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,530 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,460 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,210 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,790 +330.00
13 மார்ச் 2023 66,460 +3,740.00
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,180
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,740
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,346
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,340
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 69,180
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,280
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,550
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,250
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,850
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,460
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,740
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,870
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,746
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,180
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,810
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,580
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,880
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,748
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,050
ஷாஹ்தாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,180
ஷாஹ்தாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை