பன்ஸ்வாரா, ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பன்ஸ்வாரா : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,510
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,610 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,380 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,390 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,310 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,030 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,300 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,150 +20.00
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,030
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,169
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,610
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,630
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,650
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,704
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,220
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,650
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,410
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,960
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,283
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,410
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,260
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,530
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,930
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,848
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,930
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,410
பன்ஸ்வாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பன்ஸ்வாரா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,530.00
-610.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,140 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 65,950 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,740 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,750 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,350 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,020 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,180 -60.00
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,140
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,318
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,140
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,810
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,726
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,380
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,750
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,790
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,160
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,493
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,790
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,490
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,820
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,600
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,975
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,720
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,790
பன்ஸ்வாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை