பன்ஸ்வாரா, ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பன்ஸ்வாரா : தங்க வீதம்

27 மே 2024
71,750
+260.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 71,490 +0.00
25 மே 2024 71,490 +10.00
24 மே 2024 71,480 -230.00
23 மே 2024 71,710 -1,540.00
22 மே 2024 73,250 -950.00
21 மே 2024 74,200 -380.00
20 மே 2024 74,580 +650.00
19 மே 2024 73,930 +10.00
18 மே 2024 73,920 +0.00
17 மே 2024 73,920 +800.00
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,580
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,760
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,308
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,760
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 71,490
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,980
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,250
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,297
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,250
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,530
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,030
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,660
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,891
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,660
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,620
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,870
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,390
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,195
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,870
பன்ஸ்வாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,600
பன்ஸ்வாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பன்ஸ்வாரா : வெள்ளி வீதம்

27 மே 2024
91,870.00
+1,280.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 90,590 +0.00
25 மே 2024 90,590 +10.00
24 மே 2024 90,580 +240.00
23 மே 2024 90,340 -2,630.00
22 மே 2024 92,970 -1,750.00
21 மே 2024 94,720 -770.00
20 மே 2024 95,490 +4,340.00
19 மே 2024 91,150 +10.00
18 மே 2024 91,140 +0.00
17 மே 2024 91,140 +3,830.00
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,490
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,960
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,939
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,100
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 90,590
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,010
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,660
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,749
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,660
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,810
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,670
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,180
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,528
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,180
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,130
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,320
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,050
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,912
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,320
பன்ஸ்வாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,170
பன்ஸ்வாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை