சேலம், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சேலம் : தங்க வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
59,030
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 59,030 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,290 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,290 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,280 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,160 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,720 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,560 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,560 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,320 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,310 +0.00
சேலம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,720
சேலம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,880
சேலம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,322
சேலம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,650
சேலம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 59,030
சேலம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,700
சேலம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,470
சேலம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,126
சேலம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,510
சேலம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,610
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,190
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,430
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,395
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,430
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,190
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,350
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,310
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,304
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,350
சேலம் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,430
சேலம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சேலம் : வெள்ளி வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
72,210.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 72,210 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,430 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,420 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,420 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,160 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,300 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,630 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,630 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,200 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,200 +10.00
சேலம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,050
சேலம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,930
சேலம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,753
சேலம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,040
சேலம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 72,210
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,620
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,090
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,275
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,270
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,620
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,630
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,120
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,826
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,120
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,710
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,190
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,490
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,653
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,910
சேலம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,110
சேலம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை