மெஹாபுப்நகர், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மெஹாபுப்நகர் : தங்க வீதம்

28 பிப்ரவரி 2024
62,310
-160.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 பிப்ரவரி 2024 62,470 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,310 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,470 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,460 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,460 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 62,100 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,260 +10.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,250 +120.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,130 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,940 +0.00
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,980
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,490
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,285
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,980
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (27 பிப்ரவரி) 62,470
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,490
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,700
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,479
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,490
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,770
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,800
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,170
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,609
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,370
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,360
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,970
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,860
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,071
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,960
மெஹாபுப்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,640
மெஹாபுப்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மெஹாபுப்நகர் : வெள்ளி வீதம்

28 பிப்ரவரி 2024
69,250.00
-280.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 பிப்ரவரி 2024 69,530 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,780 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,790 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,780 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,780 +230.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,550 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 71,000 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,560 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,590 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,390 +0.00
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,440
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,530
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,095
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,440
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (27 பிப்ரவரி) 69,530
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,460
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,980
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,271
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,460
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,450
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,810
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,450
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,662
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,800
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,420
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,390
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,210
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,793
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,500
மெஹாபுப்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,390
மெஹாபுப்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை