பூண்டி, ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பூண்டி : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,640
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,640 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,430 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,430 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,420 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,440 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,820 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,550 +90.00
08 ஜூலை 2024 72,460 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,150 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,140 +10.00
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,640
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,650
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,857
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,720
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,640
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,050
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,100
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,699
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,750
பூண்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,650
பூண்டி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,580
பூண்டி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,760
பூண்டி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,286
பூண்டி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,760
பூண்டி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,740
பூண்டி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,980
பூண்டி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,250
பூண்டி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,297
பூண்டி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,250
பூண்டி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,530
பூண்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பூண்டி : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
92,630.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 92,630 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,090 +0.00
13 ஜூலை 2024 93,090 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,080 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,110 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 92,950 +60.00
09 ஜூலை 2024 92,890 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,540 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,500 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,490 +10.00
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,110
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,570
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,531
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,570
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 92,630
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,960
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,170
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,460
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,750
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,420
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,280
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,960
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,193
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,100
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,740
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,010
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,660
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,749
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,660
பூண்டி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,810
பூண்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை