காங்க்ரா, இமாச்சல பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காங்க்ரா : தங்க வீதம்

11 ஆகஸ்ட் 2022
52,450
+200.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,250 -30.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,280 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,280 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,880 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,870 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,870 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,180 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,700 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,590 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,500 -50.00
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,700
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,500
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,040
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,500
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (10 ஆகஸ்ட்) 52,250
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,400
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,550
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,039
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,750
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,550
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,970
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,420
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,128
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,100
காங்க்ரா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,970
காங்க்ரா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,020
காங்க்ரா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,090
காங்க்ரா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,962
காங்க்ரா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,520
காங்க்ரா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,160
காங்க்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காங்க்ரா : வெள்ளி வீதம்

11 ஆகஸ்ட் 2022
59,140.00
+40.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,100 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,220 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,210 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,540 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,540 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,530 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,150 +360.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,790 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,630 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,400 +640.00
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,220
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,530
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,211
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,400
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (10 ஆகஸ்ட்) 59,100
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,920
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,740
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,069
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,760
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,760
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,860
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,510
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,539
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,620
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,510
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,480
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,190
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,973
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,480
காங்க்ரா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,400
காங்க்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை