ஜம்மு-காஷ்மீர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜம்மு-காஷ்மீர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்த்நாக் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
பட்கம் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
பாண்டிபோரா 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
பாரமுல்லா 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
தோடா 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
கந்தர்பால் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
ஜம்மு 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
கார்கில் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
கத்துவா 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
கிஷ்த்வார் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
குல்கம் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
குப்வாரா 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
லே 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
பூஞ்ச் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
புல்வாமா 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
ராஜோரி 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
ராம்பன் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
ரியசி 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
சம்பா 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
ஷோபியன் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
ஸ்ரீநகர் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170
உதம்பூர் 08 ஆகஸ்ட் 2022 52,170

ஜம்மு-காஷ்மீர் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்த்நாக் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
பட்கம் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
பாண்டிபோரா 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
பாரமுல்லா 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
தோடா 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
கந்தர்பால் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
ஜம்மு 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
கார்கில் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
கத்துவா 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
கிஷ்த்வார் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
குல்கம் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
குப்வாரா 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
லே 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
பூஞ்ச் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
புல்வாமா 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
ராஜோரி 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
ராம்பன் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
ரியசி 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
சம்பா 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
ஷோபியன் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
ஸ்ரீநகர் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560
உதம்பூர் 08 ஆகஸ்ட் 2022 58,560