ஜம்மு-காஷ்மீர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஜம்மு-காஷ்மீர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்த்நாக் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
பட்கம் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
பாண்டிபோரா 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
பாரமுல்லா 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
தோடா 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
கந்தர்பால் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
ஜம்மு 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
கார்கில் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
கத்துவா 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
கிஷ்த்வார் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
குல்கம் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
குப்வாரா 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
லே 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
பூஞ்ச் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
புல்வாமா 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
ராஜோரி 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
ராம்பன் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
ரியசி 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
சம்பா 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
ஷோபியன் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
ஸ்ரீநகர் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450
உதம்பூர் 23 பிப்ரவரி 2024 62,450

ஜம்மு-காஷ்மீர் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அனந்த்நாக் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
பட்கம் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
பாண்டிபோரா 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
பாரமுல்லா 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
தோடா 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
கந்தர்பால் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
ஜம்மு 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
கார்கில் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
கத்துவா 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
கிஷ்த்வார் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
குல்கம் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
குப்வாரா 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
லே 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
பூஞ்ச் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
புல்வாமா 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
ராஜோரி 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
ராம்பன் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
ரியசி 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
சம்பா 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
ஷோபியன் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
ஸ்ரீநகர் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650
உதம்பூர் 23 பிப்ரவரி 2024 70,650